Privacy

Privacy

Proč moje údaje shromažďujete?

Je to jednoduché. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze v případě účasti Vaší nebo Vašich dětí na vybraných programech nebo v případě Vašeho zapojení do organizace Spolku FČAS. Údaje používáme za účelem evidence účastníků na programech, poskytování informací rodičům, zasílání oznámení, nabídek a akcí a mediální propagaci účasti na programech, abyste věděli co se u nás děje.

Údaje, pomocí kterých by vás bylo možné identifikovat, označované jako osobní údaje, používáme:

 • abychom vám mohli zasílat informace o našich programech a naší činnosti;
 • abychom měli evidenci účastníků na programech a mohli Vám zaslat rlzné prezentace z navštívených programů;
 • abychom Vás mohli kontaktovat v případě účasti Vašich dětí na programech;
 • abychom vám mohli zasílat novinky, informační e-maily nebo jiné informace týkající se Spolku FČAS.

Informace, které shromažďujeme, důsledně chráníme. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a sdílením vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Není-li v informacích ke konkrétnímu programu uvedeno jinak, tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny programy a služby Spolku FČAS.

Jak moje údaje shromažďujete?

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob.

Technologické zabezpečení je zajištěno tak, že soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Údaje shromažďujeme tak, že nám je osobně poskytnete.

Jak dlouho budete moje osobní údaje ukládat?

Doba zpracování se odvíjí od právního titulu:

 • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) - po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu;
 • v případě uzavření a následném plnění smlouvy mezi správcem a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;
 • v případě zpracování při plnění právních povinnosti, která se na správce část vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) - po dobu trvání příslušné právní povinnosti; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel - tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;
 • v případě archivace budou po uplynutí archivační doby osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V případě zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě zpracování na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo, pokud to vyžaduje zákon, předány k archivaci.

Jaké údaje, pomocí kterých by bylo možné mě identifikovat, shromažďujete?

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa. Některé osobní údaje můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Shromažďujeme je, když:

 • se stanete členem Spolku FČAS;
 • navštívíte některý z našich programů, kde je evidence nutná;
 • poskytnete nám údaje pro zasílání programů a informací o provozu.

Sdílíte mé údaje?

V případě, že jsou osobní údaje předávány třetím osobám, hovoříme o příjemcích nebo zpracovatelích. Dle čl. 4 odst. 8 GDPR je zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. V případě, že jsou osobní údaje předávány ke zpracování externím subjektům vně správce je nezbytné tyto osobní údaje dostatečně zabezpečit. S každým zpracovatelem jsme uzavřeli tzv. zpracovatelskou smlouvu, kde se zpracovatelé zavázali k mlčenlivosti a dále k tomu, že budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně dle našich pokynů. Dle čl. 4 odst. 9 GDPR je příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu EU, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování. Zpracovatel tedy vykonává pro správce určité činnosti, které by správce mohl, popř. musel vykonávat sám, ale z vlastního rozhodnutí tak nečiní a přenechal výkon těchto činností externí osobě. Na rozdíl od zpracovatele příjemce nečiní pro zpracovatele žádné zpracování; osobní údaje jsou mu předány jako "konečnému uživateli", který s nimi dále nakládá dle svého vlastního uvážení pro své vlastní účely. Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

 • podnikatelé poskytující odborné a konzultační služby, zejména účetní, daňoví poradci; IT specialisté;
 • podnikatelé poskytující právní služby - advokáti, soudní exekutoři a insolvenční správci;
 • ostatní orgány moci veřejné - osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům či orgánům činným v trestním řízení;
 • poštovní služby a kurýři;
 • veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a sportovních akcích - jedná se zejména o informace na našich internetových stránkách, facebooku a v dalších propagačních materiálech

Ostatním organizacím předáváme Vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu - např. za účelem efektivnější podpory a pomoci. K takovému předání může docházet například pedaogicko- psychologické poradně, středisku výchovné péče, škole, apod. V žádném případě s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?

Máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme). Upozornění: Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž plnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout. Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu jednoho roku od chvíle, kdy přestanete být zákazníkem (obvykle je však neuchováváme déle, než je nutné za účelem, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny).

Máte právo zakázat nám či třetím stranám používání nebo shromažďování určitých dat, včetně osobních a neosobních údajů.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit na příslušném e-mailu fcas@centrum.cz. Nezapomeňte však, že naše e-mailová sdělení mohou obsahovat důležité či užitečné informace o našich programech.

Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení. Usilovně pracujeme na tom, abychom naše členy, partnery a účastníky ochránili. Konkrétně:

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme vždy dodržovat v souvislosti se všemi údaji, které od vás shromažďujeme.
 • Omezujeme používání a vyzrazení vašich osobních údajů a snažíme se zajistit, aby všichni, se kterými tyto informace sdílíme, nakládali s těmito informacemi s ohledem na soukromí a zabezpečení, jaké si zaslouží.
 • Zavedli jsme zvláštní obecně uznávané fyzické, technické a administrativní postupy ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací.

Jak se se s vámi mohu spojit?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese fcas@centrum.cz. Můžete nás kontaktovat na poštovní adrese:

Spolek FČAS

38279 Frymburk 23